Iso certificate

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: Xây dựng công nghiệp hạng I ( cao nhất )